Tłumaczenie Ślubu w USC na angielski

Mam zaszczyt powitać wszystkich Państwa, którzy zechcieli przybyć do naszego Urzędu Stanu Cywilnego. Szczególnie serdecznie witam Państwa Młodych, najważniejszych uczestników dzisiejszej uroczystości. Pani XX i Pan YY przybyli dziś do nas, aby zawrzeć związek małżeński.

It is my honour to welcome everyone here in the Registry Office today. In particular, I would like to extend my welcome to the Bride and the Groom, the most important participants of today’s ceremony. Miss X and Mr Y have come here today to marry each other.

Z przedstawionych dokumentów wynika, że osoby zawierające związek małżeński posiadają zdolność prawną do zawarcia małżeństwa a złożone zapewnienia świadczą o nieistnieniu okoliczności, które według prawa polskiego wykluczałyby zawarcie związku małżeńskiego.

Documents have been presented that indicate that both parties entering into this marriage are of the legal capacity to do so, having declared that there are no circumstances preventing them from concluding this marriage.

Polski kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi, że mąż i żona mają równe prawa i obowiązki oraz że są zobowiązani do wierności małżeńskiej , wzajemnej pomocy i współdziałania dla dobra rodziny, którą zakładają.

The Polish Family and Guardianship Code stipulates that a husband and a wife share equally in their rights and obligations, and that they are especially obliged to uphold marital faithfulness, to help each other and to co-operate towards the good of the family that they are now starting.

Zawarcie związku małżeńskiego polega na tym, że mężczyzna i kobieta wyrażają swoją wolę wstąpienia w taki związek przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego i w obecności świadków, poprzez złożenie zgodnych oświadczeń. Czy są Państwo zdecydowani złożyć takie oświadczenia?
Entering into marriage means that a man and a woman declare their will to enter into a marriage before the Registrar (Head) of the Registry Office and their witnesses through jointly making declarations. Are you determined to make such declarations now?

Wobec tego proszę Pannę Młodą i Pana Młodego o powtarzanie za mną:

Świadomy praw i obowiązków wynikających z zawarcia małżeństwa, uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński z (imię Panny Młodej) i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe.

I will now ask the groom/bride to repeat after me: Being aware of the rights and obligations resulting from entering into a marriage, I solemnly declare that I enter into a marriage with ___ and vow to do everything I can to keep our marriage harmonious, happy, and lasting.

Na skutek zgodnych oświadczeń złożonych przede mną, kierownikiem urzędu stanu cywilnego i w obecności świadków, stwierdzam i uroczyście ogłaszam, że związek małżeński między XX a YY został zawarty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej. Oto obrączki, symbol miłości i wierności małżeńskiej. Proszę je wymienić między sobą na znak zawartego małżeństwa i zachować na wieczną pamiątkę dzisiejszej uroczystości. W imieniu tutejszego Urzędu Stanu Cywilnego składam państwu najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności i szczęścia na nowej drodze życia.

As a result of the joint declarations made here before me, the Registrar (Head) of the Registry Office, I solemnise this marriage between X and Y as concluded under Polish law. These rings symbolising marital love and faithfulness are now to be exchanged and kept in memory of this ceremony. On behalf of the Registry Office, I would like to wish you all the best in your marriage.

Tłumaczenie: © Michał Hoffman –  2018

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *